Kvalitets- och miljöplan

Vi anser att kvalitet och miljö följs åt, och har därför en policy som täcker bägge områdena. Vår kvalitetspolicy och miljöpolicy är enkel:

Vi skall leverera kvalitetsvaror och -tjänster! Detta ska göras med hänsyn till vår miljö.

Detta uppnår vi genom att:

- styra företaget så att kundernas behov påverkar inriktningen av dagligt arbete och hur vi skall förbättra oss i framtiden.
- vi har en god grundutbildning och vi fortbildar oss ständigt för att följa utvecklingen inom vårt yrke.
- ett anbud från oss skall alltid vara genomarbetat så att kunden får det han behöver utifrån sina kvalitets-, miljö- och kostnadskrav.
- vi väljer leverantörer och produkter med stor omsorg. Förmåga att uppfylla kvalitets- och miljökrav är de kriterier som vi väljer produkt och leverantör efter.
- uppföljning och kontroll av ett arbete stämmer mot uppgjorda specifikationer är en naturlig del av vårt arbete innan vi förklarar ett arbete avslutat.
- då vi har upprättat ett servicekontrakt mot en kund sker regelbundna avstämningar av uppfyllandet av våra åtaganden.
- delta i projekt där kunden ställer krav på dokumentation av hur vi uppfyllt deras kvalitets- och miljökrav.
- regelbunden översyn av vår policy och dess uppfyllelse görs regelbundet. Dessa genomgångar används även för att genomföra förbättringsåtgärder.

Startsida | Företaget | Kvalitets- och miljöplan | Kontakt | Karta

Miljöaspekter:

Bästa sättet att förstå miljöaspekterna är genom ett exempel, en vanlig villapanna. Den kostar en hel del att installera, har lång livslängd och kostar mycket att driva under denna tid. Att det sätt vi väljer att värme våra hus på påverkar miljön är lätt att inse.

Anbudsfasen:

Genom att välja rätt system från början kan vi minimera miljöpåverkan mest! Det kan vara så att en värmepump eller ett kombisystem är det bästa valet.
 
Installation:

En rätt färdigställd installation skall säkerställa att anläggningen kan fungera på avsett vis under många år. Utbildning och skötselinstruktioner är en del av installationen.

Drift:

För att fungera som avsett krävs regelbunden service.

Skrotning:

Systemet måste kunna tas bort och tas omhand om på ett miljövänligt sätt. Det är genom att välja rätt, installera, utbilda och serva vvs-installationer vi allra mest kan bidra till en god miljö. Oftast ger detta kunden också bäst totalekonomi.